اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی یک بیماری شدید روانی است که دارای نشانه هایی است که اغلب اشتباه گرفته است. افراد دچار اسکیزوفرنی دارای افکار، احساسات و رفتار آشفته هستند و قضاوت در مورد واقعیت برای آنها دشوار می باشد. این می تواند تاثیر عمده ای بر زندگی افراد و خانواده ایشان داشته باشد.

اسکیزوفرنی با عدم تعادل در مواد شیمیایی که سیگنال ها را به مغز ارسال می کنند ایجاد می شود، منجر به درک (دیدن / شنوایی / تفکر) چیزهایی می شود که وجود واقعی ندارند. عواملی که باعث ایجاد این عدم تعادل می شوند به طور کامل شناخته نشده اند.

مصرف فرمولاسیون هایی از Fluanxol depot  بهترین گزینه برای بهبود بیماران می باشد که مصرف آن برای بیماران قابل قبول می باشد.