تولید آب مرکبات

  • ما تجهیزات و ماشین‌آلات استخراج آب میوه و تولید آب میوه کدر و شفاف را ارائه می‌دهیم. استخراج آب مرکبات و روغنهای اصلی در یک تک فرایند انجام می‌شود. تجهیزات تلخی‌زدایی و پایداری به صورت جذبی انجام می‌گیرد. به کمک رزین‌ها، اجزای ایجاد کننده تلخی از آب میوه جدا می‌شود. برای کاهش میزان اسید، رزین‌های تبادل یونی به کار می‌رود.