پاک کنندگی پروبیوتیک

پاک کنندگی پروبیوتیک

پروبیوتیک ها تحت عنوان جایگزین هایی سبز برای پاک کننده های سنتی در حیطه پاک کردن نیز راه پیدا کرده اند و آینده محصولات پاک کننده را را نشان می دهند. درباره این تکنولوژی  بدانیم تا با آینده محصولات شوینده بیشتر آشنا شویم.

پاکیزگی متعادل

پاک کننده های پروبیوتیک به تعادل فلور میکروبی منزل شما کمک می کنند.

پاکیزگی مداوم

به دلیل اینکه این شوینده ها بر پایه پروبیوتیک های فعال هستند، پاک کننده ها تا چند روز پس از استفاده هنوز عملکرد پاک کنندگی خود را خواهند داشت.

پاک کنندگی در مقیاس میکروسکوپی

پروبیوتیک ها می توانند به خلل و فرج ریزی هم که باکتری ها را در خود دارند نفوذ کرده و مسطح ترین سطوح را نیز تمیز کنند.

 

Source
https://new.novozymes.com/industry/household-care/probiotic-cleaning